Volya Vol´´naya Osen Ryzhaya   " Laska "
photo gallery


         


     Laska Eurosighthound                                                              Clubshow grafenegg
LASKA 10 MONTHS

      


LASKA 7 MONTHS
LASKA 6 MONTHS
LIS AND LASKA , 5 MONTHS

NEW FRIEND


             


LASKA 3 MONTHS, FIRST TIME IN AUSTRIA !

 
    


LASKA 10 WEEKS

     
 

LASKA 4 WEEKS
LASKA 3 WEEKS
LASKA 1 WEEK


BACK